OLD PRINTED BOOKS – LIBRARY OF THE SLAVONIAN DIOCESE IN PAKRAC

OLD PRINTED BOOKS – LIBRARY OF THE SLAVONIAN DIOCESE IN PAKRAC

СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ

INTERNATIONAL CONFERENCE: PRESERVATION OF MANUSCRIPT AND OLD PRINTED HERITAGE

PRESERVATION OF MANUSCRIPT AND OLD PRINTED HERITAGE OF SOUTHEAST EUROPE – IDENTITY RESEARCH

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ОЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ИДЕНТИТЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА