ddd

Монс Хемус

Удружење МОНС ХЕМУС је невладино и непрофитно удружење основано ради допринoсa сусретању и дијалогу култура на подручју Југоисточне Европе, првенствено кроз различите видове образовних процеса који за основни циљ имају афирмисање и развој опште људске добробити свих грађана ових простора.


ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА СУ:

 • Истраживање питања нације, религије и религиозности, политике, људских права, науке, привреде и технике, њихов међусобни утицај на културу Југоисточне Европе, као и утицај културе на ове феномене.
 • Истраживање савремених уметничких израза и њихове везе са традицијом.
 • Промовисање и заговарање демонополизације културних метропола.
 • Осмишљавање и имплементација различитих културних манифестација са циљем сусрета и дијалога хришћанских култура Југоисточне Европе и промовисања интеркултурног суживота у Југоисточне Европе.
 • Истраживање улоге медија у савременој култури.
 • Разматрање питања глобализације и идентитета.
 • Афирмисање и образовна подршка здравим животним стиловима, као и превенција и санација последица нездравих животних стилова.

РАДИ ОСТВАРИВАЊА СВОЈИХ ЦИЉЕВА УДРУЖЕЊЕ НАРОЧИТО:

 1. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области заштите културне баштине и промовисања здравих стилова живота.
 2. Организује, само или у заједници са другим организацијама, истраживања, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области културе и здравих стилова живота.
 3. Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на области у којима ће Удружење деловати, у складу са Законом.
 4. Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве очувањем и унапређењем културне баштине и здравим стиловима живота.